"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

JKHK Egyesülete új tag belépés lehetősége

 

3.§  az Egyesület tagjai

(1) Az Egyesületnek pártoló és rendes tagjai lehetnek. A tag személyére az Egyesület tagjai és az Elnökség javaslatot tehetnek.

(2) A felvételi eljárás az Egyesület illetékességi területéről, a tagsági követelményeknek megfelelő tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez történő eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább 2 tagjának írásos ajánlását.
A tagfelvétel a fentieken túl korlátozásmentes. Az új tagok a felvételre vonatkozó döntés közlésekor kötelesek befizetni az alapítói hozzájárulást, melynek összege 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint, továbbá kötelesek befizetni a felvétel napjától időarányosan meghatározott, az adott évre vonatkozó tagdíjat. Az alapítói hozzájárulás, valamint az éves arányosított tagdíj befizetésével válik hatályossá a tagfelvételi határozat, s ettől kezdve a felvett tag szavazati joggal rendelkezik, és az egyesület szerveibe megválasztható, továbbá gyakorolhatja a tagsági jogviszonyból eredő jogokat és terheli az abból eredő kötelezettségek.

A Közgyűlés a tagfelvétel tárgyában évente minimum egy alkalommal, legkésőbb minden év május 31. napjáig köteles ülést tartani.

(3) Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat, legalább 2 tag felvételhez hozzájáruló írásos ajánlását beszerzi, és felvételét a Közgyűlés megállapítja.

A jogi személy tagok és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok képviseletét a szervezet alapító okirata szerint törvényes képviseletre jogosult 1 (egy) természetes személy látja el. A törvényes képviseletre jogosult természetes személy képviseli a tagot az Egyesület közgyűlésén. A törvényes képviseletre jogosult természetes személyt akadályoztatása esetén meghatalmazott képviselheti, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet a jelenléti ívhez kell csatolni. A jogi személy tag és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviseletére jogosult természetes személy választható meg az Egyesület tisztségviselőjének.

(4) Az Egyesületnek természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pártoló és rendes tagjai lehetnek.

(5) A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

(6) Az alapító tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2009. évtől 1.000.-Ft tagdíjat minden év december 31-ig megfizetnek az egyesület pénztárába.

 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT


TÁMOGATÓI NYILATKOZATwebsas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem